cARTrefu

cartrefu_2317

Mae cARTrefu yn rhaglen ddwy flynedd sydd â’r bwriad o wella mynediad at brofiadau celfyddydol o ansawdd i bobl hŷn mewn gofal preswyl.

Rydym yn gosod uchelgeisiau ac anghenion artistig pobl hŷn wrth galon dylunio a chyflwyno, a sicrhau eu bod nhw’n ganolog i’r prosiect hwn. Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring.

Mae Age Cymru wedi recriwtio 16 o artistiaid proffesiynol mewn pedwar maes gwahanol: Celfyddydau Perfformio, Celfyddydau Gweledol, Geiriau a Cherddoriaeth. Bydd yr artistiaid hyn yn cyflwyno cyfnodau hyfforddi sy’n para 8 wythnos ar hyd a lled Cymru, gan gyflwyno cymysgedd o ffurfiau celf sefydledig a gweithgareddau newydd efallai nad yw’r preswylwyr wedi cael cyfle i’w cyflawni o’r blaen.

Dros y ddwy flynedd, bydd pob artist yn cwblhau 8 cyfnod hyfforddi, sy’n golygu, trwy cARTrefu, bydd Age Cymru yn cyflwyno hyd at 1,024 o weithdai celf mewn cartrefi gofal ledled Cymru, yn rhad ac am ddim!

Yr artistiaid a staff cartrefi gofal

Mae cARTrefu yn rhoi pwyslais ar ddatblygu ymarfer proffesiynol pob artist, nid yn unig trwy roi cyfle iddyn nhw weithio gyda phobl hŷn, ond hefyd trwy ddarparu cynllun mentora artistiaid strwythuredig a chymorth parhaus gan gydlynwyr cARTrefu.

Rydym yn gobeithio y bydd cARTrefu yn meithrin mwy o werthfawrogiad o’r celfyddydau ymhlith staff cartrefi gofal wrth iddyn nhw weithio gyda’n hartistiaid. Rydym ni eisiau i staff cartrefi gofal ennill sgiliau newydd a chael mwy o hyder o ran eu rhannu a’u hymarfer nhw, er mwyn i etifeddiaeth gref o gymryd rhan yn y celfyddydau ymestyn ymhell y tu hwnt i ddiwedd y prosiect, a dod yn rhan o ddiwylliant cartrefi gofal.

Ein Mentoriaid

Briony Goffin: Geiriau

Mae Briony Goffin yn addysgu ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae’n arbenigo mewn hwyluso sesiynau ar gyfer grwpiau agored i niwed ac ymylol, gan gynnwys oedolion hŷn mewn cartrefi gofal. Mae wedi gweithio yn y GIG, Cyngor Caerdydd, Llenyddiaeth Cymru, Carchar Parc, Pobl yn Gyntaf Caerdydd, Sky Arts a Gŵyl y Gelli. Yn 2012, dyfarnwyd gwobr ‘Tiwtor Ysbrydoledig y Flwyddyn’ i Briony gan NIACE Dysgu Cymru.

Pauline Down: Cerddoriaeth

Mae Pauline Down yn gantores, yn gyfansoddwr caneuon, cyfansoddwraig, arweinydd côr cymunedol ac yn athrawes llais yng Nghaerdydd. Mae Pauline yn hwylusydd profiadol hefyd, ac mae ganddi hanes da yn cyflwyno gweithdai canu a cherddoriaeth, rhaglenni hyfforddi a phrosiectau mewn lleoliadau iechyd, addysg a chymunedol. Mae Pauline wedi arwain rhaglenni hyfforddi yn y celfyddydau ar gyfer artistiaid, gofalwyr a staff mewn cartrefi gofal preswyl, gan gynnwys y rheiny sy’n arbenigo mewn gofal dementia.

Prue Thimbleby: Celfyddydau Gweledol

Mae Prue Thimbleby yn artist helyg ac yn hwylusydd straeon digidol. Mae ganddi 20 mlynedd o brofiad yn cyflwyno a rheoli prosiectau celfyddydol cyfranogol, ac ar hyn o bryd, mae’n gweithio fel Cydlynydd y Celfyddydau ar gyfer y GIG yn Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae Prue wedi addysgu ar lefel prifysgol ac mae’n frwd dros rannu sgiliau a mentora artistiaid mewn ymarfer cyfranogol.

Siri Wigdel: Celfyddydau Perfformio

Mae Siri Wigdel yn ddawnswraig broffesiynol, athrawes a choreograffydd. Sefydlodd sefydliad dawns cymunedol, Dawns i Bawb, yng ngogledd Cymru a hi oedd Uwch Swyddog Dawns Cyngor Celfyddydau Cymru rhwng 2002 a 2012. Ers hyn, mae Siri wedi sefydlu Coreo Cymru, cynhyrchydd dawns newydd wedi’i sefydlu i annog a rheoli creu a chynhyrchu gweithgarwch dawns arloesol gydag artistiaid a chwmnïau yng Nghymru.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Reg Noyes, Cydlynydd Prosiect cARTrefu ar reg.noyes@agecymru.org.uk or call 029 2043 1555