Dathlu creadigrwydd ymysg pob hŷn

News | Newyddion

Posted Friday, April 8th, 2022

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, March 15th, 2022

Rhwydwaith Creadigol – Celfyddydau Lleol Cymru

Mae Bywydau Creadigol yn cynnal rhwydwaith ar-lein i gysylltu unrhyw un sy’n gweithio yn, neu sydd â diddordeb mewn, datblygu celfyddydau lleol yng Nghymru.

Nodau’r rhwydwaith yw:

  • cynnig cyfleoedd i rannu a dathlu’r gwaith sy’n digwydd ledled Cymru;
  • i gysylltu datblygiad celfyddydau lleol â pholisi cenedlaethol;
  • darparu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu;
  • a darparu cefnogaeth i bobl sy’n gweithio ym maes datblygu celfyddydau lleol yn yr amseroedd anodd hyn.

Mae’r cyfarfodydd fel arfer am 9:30am ar ddydd Iau trwy Zoom.

Cyfarfod nesaf
31 Mawrth 2022 – Creadigrwydd a chyswllt ymysg pobl hŷn

Bydd y digwyddiad hwn yn arddangos rhywfaint o weithgarwch artistig diweddar yn archwilio cynrychioliadau o bobl hŷn ac yn edrych ymlaen at Gwanwyn ym mis Mai. Bydd hefyd yn cyflwyno ‘Men Who Sing’, ffilm ddogfen am gôr meibion ​​o Sir y Fflint sy’n teithio i Ogledd Iwerddon i gystadlu ar ôl 20 mlynedd, a chawn glywed am y cyfle i drefnu dangosiadau cymunedol o’r ffilm wych hon, sy’n dangos y manteision canu cymunedol mewn oedran hŷn.

Cofrestwch ar Eventbrite.

Posted Thursday, March 10th, 2022

Daw’r syniad ar gyfer y casgliad hwn o Gwanwyn, Gŵyl y Celfyddydau a Chreadigrwydd i bobl hŷn yng Nghymru a drefnir bob blwyddyn gan Age Cymru. Mae’n ceisio casglu a dathlu profiad pobl hŷn y mae’r pandemig wedi effeithio’n anghymesur arnynt.

Mae’n cwmpasu straeon unigol pedwar o bobl a gysylltodd ag Age Cymru yn ystod pandemig Covid-19 ar gyfer ‘Check in and Chat’ a straeon newydd gan bobl hŷn a wnaeth ddefnyddio’r cyfnod clo i fod yn greadigol.

Gallwch weld fersiwn digidol o’r cyhoeddiad isod.

 

Posted Friday, February 25th, 2022

Cynllun treialu i ddechrau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Mae Age Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n frwdfrydig am ein safleoedd diwylliannol fel amgueddfeydd, gwaith celf gyhoeddus a pharciau, i ymuno â’n Clwb Diwylliant newydd a chefnogi pobl hŷn ynysig i ymweld â safleoedd o’r fath a’u mwynhau.

Prif nodau’r Clwb Diwylliant, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw meithrin hyder pobl hŷn ynysig, eu helpu i wneud ffrindiau newydd, a’u hannog i fynd allan i fwynhau ein safleoedd diwylliannol niferus yn ddiogel, gyda chymorth gwirfoddolwr cyfeillgar.

Gall y gwirfoddolwyr deithio gyda’r bobl hŷn, neu gallant gwrdd â nhw ar y safle, beth bynnag sy’n gweddu orau i’r ddwy ochr. Bydd y gwirfoddolwyr, a fydd yn derbyn hyfforddiant gan yr Elusen, yn cael eu paru â rhwng un a phedwar o bobl hŷn ar gyfer cyfarfodydd misol.

I ddechrau, bydd y Clwb Diwylliant yn cynnal prosiect treialu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn ystod y gwanwyn cyn ymestyn y prosiect i rannau eraill o Gymru yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Dywedodd Kelly Barr o Age Cymru, a fydd yn goruchwylio’r prosiect, “Rydym yn gwybod bod pobl hŷn yn byw bywydau unig ac ynysig ac er bod gan lawer ohonynt ddiddordeb yn ein safleoedd diwylliannol, nid oes ganddynt yr hyder i ymweld â nhw ar eu pennau eu hunain.

“Mae’r diffyg hyder hwn, i lawer, wedi’i waethygu gan y pandemig gyda rhai pobl hŷn yn gwarchod eu hun a pheidio ag ymweld â’u mannau cymdeithasu arferol.  Gobeithiwn y gall y Clwb Diwylliant fod y sbardun sydd ei angen arnynt i fynd yn ôl i’w cymunedau a dechrau mwynhau llawer o’n safleoedd diwylliannol unwaith eto.”

Os ydych chi’n teimlo y gallech chi elwa drwy ymuno, neu wirfoddoli, gyda’r Clwb Diwylliant, anfonwch e-bost at kelly.barr@agecymru.org.uk neu ffoniwch 029 2043 1555.

Posted Monday, February 15th, 2021

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, January 19th, 2021

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, November 10th, 2020

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Wednesday, November 4th, 2020

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Wednesday, October 14th, 2020

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, October 6th, 2020

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, July 7th, 2020

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, June 15th, 2020

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, May 22nd, 2020

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, March 16th, 2020

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, January 31st, 2020

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, January 9th, 2020

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, December 20th, 2019

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, October 17th, 2019

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, June 17th, 2019

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, June 11th, 2019

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, May 30th, 2019

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, May 13th, 2019

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, April 25th, 2019

 

AC Gwanwyn flyer WEST final

AC Gwanwyn flyer SOUTH final

AC Gwanwyn flyer NORTH final

Posted Wednesday, April 17th, 2019

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Wednesday, April 25th, 2018

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, June 6th, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, May 9th, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, April 25th, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, April 4th, 2017

Mae Age Cymru’n chwilio am ddeuddeg artist ar gyfer cyfnod nesaf cARTrefu (2017-19), a fydd yn gwella ansawdd a darpariaeth y celfyddydau mewn cartrefi gofal ledled Cymru.

Rydym yn chwilio am artistiaid arloesol mewn unrhyw ffurf gelf sydd â dyhead i greu gwaith beiddgar a gwreiddiol gyda phobl hŷn mewn cartrefi gofal. Nid cynnal yr arferol yw amcan y prosiect hwn; rydym ni eisiau unigolion sydd â syniadau newydd a ffres sydd â’r gallu i herio a datblygu’r maes gwaith hwn. Croesawn waith grymus, mentrus, beiddgar a dadleuol – nid ydym yn edrych am waith diogel, arferol a blinedig.

Bydd angen profiad arnoch o gynnal gweithdai gan ddefnyddio’ch ffurf gelf; fodd bynnag, nid yw profiad o weithio gyda phobl hŷn yn hanfodol, gan fod y rhaglen wedi cael ei chynllunio i gynorthwyo ymarferwyr i ddatblygu eu sgiliau yn y maes hwn. Anogwn y rheiny sydd â rhywfaint o brofiad o weithio gyda phobl hŷn i ymgeisio o hyd, os ydynt yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau ymhellach a chydweithio â mentor arbenigol.

cARTrefu Artist Tender WELSH

cARTrefu Artist Tender

Posted Tuesday, March 28th, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, March 21st, 2017

Mae Age Cymru’n chwilio am dri Mentor Artistiaid ar gyfer cyfnod nesaf cARTrefu (2017-19). Rydym yn chwilio am artistiaid sefydledig ac ysbrydoledig mewn unrhyw gelfyddyd sydd â phrofiad o weithio gyda phobl hŷn mewn cartrefi gofal, yn ogystal â gweithwyr cartrefi gofal proffesiynol.

Bydd eich rôl fel Mentor Artistiaid cARTrefu yn cynnwys darparu cymorth, ysbrydoliaeth a mentora arbenigol i bedwar artist rhydd gyfrannol a fydd yn datblygu eu harferion artistig yn ystod pump cyfnod preswyl deuddeg wythnos mewn cartrefi gofal ledled Cymru dros gyfnod o ddwy flynedd.

Ar ddiwedd pob cyfnod preswyl, bydd ein Mentoriaid Artistiaid yn gweithio’n uniongyrchol ag aelodau staff enwebedig yn y cartrefi gofal i ddarparu cymorth ac arweiniad i’w galluogi nhw i gynnal sesiynau creadigol eu hunain gyda phreswylwyr ar ôl i bob cyfnod preswyl ddirwyn i ben.

Cyfanswm gwerth y tendr hwn yw £12,000. Bydd Age Cymru’n talu treuliau fel costau teithio a deunyddiau ar wahân.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 7 Ebrill 2017 am 12:00pm.

cARTrefu Mentor Tender WELSH

cARTrefu Mentor Tender

Posted Friday, March 10th, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, January 31st, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, January 31st, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, January 31st, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, December 16th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, December 16th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, October 28th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, October 14th, 2016
Posted Friday, October 7th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

^
Yn ôl i’r brig