Gwyl 2013

Canolfan Mileniwm Cymru – Perfformiad Cyntaf Comisiwn Cerddoriaeth y Byd

Comisiynodd Gwanwyn ddarn o waith newydd gan ddau o gerddorion proffesiynol hŷn gorau Cymru. Cydweithiodd Dylan Fowler ac Adam Doughty dros nifer o fisoedd i greu cyfres newydd mewn tair rhan, a gyfansoddwyd ar gyfer y gitâr a’r Kora (telyn o orllewin Affrica).

Perfformiwyd y darn am y tro cyntaf yn y byd, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Mai 2013, i gynulleidfa o gannoedd o bobl, a derbyniodd lawer o glod a gwerthfawrogiad.

Gallwch weld y perfformiad ar Sianel YouTube Gŵyl Gwanwyn.

Cerddorfa Reggae Bryste

2013bristol-reggae-orchestraMae Cerddorfa Reggae Bryste yn un o brosiectau cymunedol mwyaf ysbrydoledig a dyrchafol y DU. Yn amrywio o 20 oed i bobl yn eu 70au, maent yn gasgliad o gerddorion lleol sy’n chwarae popeth o Reggae a Ska, i Jazz a Chlasurol. Yn sgil eu hethos cynhwysol, mae cerddorion proffesiynol yn perfformio ochr yn ochr â myfyrwyr a hobïwyr.

Yn cyfuno caneuon Reggae clasurol â repertoire cymhellol o waith gwreiddiol dewr, mae’r gerddorfa yn enghraifft ddisglair o sut gall cerddorion hŷn ac iau ddod at ei gilydd i greu cyfanwaith cerddorol sy’n well na’r darnau unigol.

Yn sgil Gwanwyn, perfformiodd y gerddorfa set frwdfrydig i gynulleidfa lawn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Daeth heulwen yn sgil y gerddoriaeth Garibïaidd ac roedd awyrgylch parti gwirioneddol.

Gallwch weld y perfformiad ar Sianel YouTube Gŵyl Gwanwyn.

Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth

2014-aberystwyth-arts-centreFe wnaeth Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth agor ei drysau i unrhyw un 50 oed a hŷn ar gyfer diwrnod y celfyddydau a lles rhad ac am ddim, gyda gweithgareddau wedi’u trefnu yng nghyfleusterau’r ganolfan. Roedd pwyslais ar gael hwyl ac annog cyfranogwyr i roi cynnig ar bethau newydd. Roedd y gweithdai’n cynnwys bywluniadau, tecstilau, ffotograffiaeth ddigidol a serameg.

Heddiw, fe wnaethom gerdded i mewn i’r anhysbys!

Galeri Caernarfon

Yn sgil gweithio gyda’i gilydd ar raglen TONIC o gyngherddau prynhawn fforddiadwy ar gyfer pobl hŷn, lluniodd Galeri Caernarfon a Gŵyl Gwanwyn nifer o brosiectau eraill.

Anogwyd pobl ifanc i ddod â mam-guod a thad-cuod, neu gymdogion hŷn, i’r gweithdai mygydau, a oedd yn dilyn cynhyrchiad newydd ac arloesol Theatr Vamos, Finding Joy.

Yn dilyn perfformiad ysgogol Company of Elders yng Ngŵyl Gwanwyn 2012, sefydlodd Galeri ei grŵp dawns ei hun ar gyfer pobl hŷn, sef CAIN, gyda’r coreograffydd, Cai Tomos. Gyda chymorth Gŵyl Gwanwyn, mae CAIN wedi perfformio yn Galeri a’r Eisteddfod Genedlaethol, ac maent yn parhau i dderbyn gwahoddiadau i berfformio ledled Cymru

Dilynwch y ddolen hon i weld rhaglen ddogfen am Cai Tomos a’i waith gyda CAIN sydd wedi cael ei ddisgrifio fel “Enghraifft wirioneddol o beth ddylai cwmni dawns fod.”

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug

Fe wnaeth Gŵyl Gwanwyn barhau â’i phartneriaeth â Gŵyl Geltaidd Theatr Clwyd Cymru. Roedd y dathliad hwn o waith ysgrifenedig newydd, o’r gwledydd Celtaidd yn cynnwys tair o’r dramâu newydd gorau o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

  • The Static gan ThickSkin (Yr Alban)
  • The Boat Factory gan Happenstance (Gogledd Iwerddon)
  • Salt, Root and Roe gan Theatr Clwyd Cymru (Cymru)

Cafodd y bobl dros 50 oed a oedd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Gwanwyn flas ar yr Ŵyl Geltaidd, a oedd yn cynnwys derbyniad croesawu a thocynnau ar gyfer perfformiadau a ffilmiau.

Wythnos Gwanwyn ar Radio Rhondda

Caiff gorsaf Radio Rhondda yn Nhreherbert ei rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr ac mae nifer o bobl hŷn leol yn cymryd rhan weithgar yng ngwaith yr orsaf radio. Bob mis Mai, maent yn cynnal wythnos o raglenni arbennig, o’r enw Wythnos Gwanwyn, lle maent yn cyflwyno sioeau cynghori dyddiol, sgyrsiau a chyfweliadau gyda phobl hŷn lleol sy’n ymwneud â’r celfyddydau. Caiff gwaith derbynwyr eraill grant Gwanwyn ei arddangos hefyd trwy gyfweliadau ac adroddiadau arbennig, gan ddod â hwyl Gŵyl Gwanwyn i mewn i ystafelloedd byw a cheginau pobl ledled de Cymru.

Dilynwch y ddolen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Radio Rhondda.

Canolfan Hanes a’r Celfyddydau Butetown

Cynhaliodd Canolfan Hanes a’r Celfyddydau Butetown ddigwyddiadau dyddiol trwy gydol mis Mai. Roedd gweithdai ar gyfer pobl 50 oed a hŷn yn cynnwys dosbarthiadau celf, ffotograffiaeth ddigidol a sgyrsiau gan awduron. Roedd yr uchafbwyntiau’n cynnwys Time to Dance, prosiect pontio’r cenedlaethau gyda’r grŵp dawnsio, Jukebox Juniors, a Fifty over Fifty, arddangosfa ffotograffiaeth o bortreadau a straeon ysbrydoledig am fenywod sy’n ymwneud â Butetown a Bae Caerdydd. Roedd yr arddangosfa fewnweledol yn dathlu eu cyflawniadau eithriadol a’r pethau sy’n eu grymuso nhw yn eu bywydau eithriadol.

Giving Voice

Roedd Giving Voice yn brosiect ysgrifennu wedi’i anelu at bobl nad yw eu straeon yn cael eu clywed fel arfer. Fe wnaeth Briony Goffin, artist ac awdur sy’n gweithio yng nghyfrwng rhestrau, ofyn i’r cyfranogwyr, ‘Beth ydych chi’n ei wybod?’ Cyflwynodd y prosiect i ofalwyr sy’n mynychu grŵp o awduron yn Rhondda Cynon Taf, preswylwyr Cartref Gofal Quarry Hall, carcharorion gwrywaidd hŷn yng Ngharchar Parc a Chwiorydd Sant Joseph. Roedd canlyniadau’r gweithdai hynny’n fanwl ac emosiynol, a chawsant eu casglu i greu cyhoeddiad hyfryd.

Trosglwyddwyd rhai o’r darnau i gynfasau, gan dîm a oedd yn cynnwys dylunwyr a gweithwyr proffesiynol o siop argraffu Carchar Parc, a chawsant eu harddangos yn yr oriel yn adeilad yr Ysgol Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rwy’n gwybod nawr, oherwydd fy unigrwydd, fy mod yn siarad gormod pan mae gen i gwmni

Rwy’n gwybod mai George Best oedd y chwaraewr pêl-droed gorau erioed
Rwy’n gwybod nad oes gen i ofn y tywyllwch

Rwy’n gwybod sut beth yw dioddef strôc
Rwy’n gwybod sut beth yw rhoi babi i’w fabwysiadu
Rwy’n gwybod fy mod i’n hoffi Ffrangeg, a hoffwn i ei dysgu
Rwyf wedi cael amseroedd da

Gŵyl Gregynog – Prosiect Cerddoriaeth West Gallery

Gŵyl Gregynog yw gŵyl gerdd glasurol hynaf Cymru ac fe’i cynhelir bob haf yn Neuadd Gregynog, ger y Drenewydd, a lleoliadau cymunedol eraill yng ngogledd Powys. Cefnogodd Gwanwyn berfformiadau gan yr enwog Mellstock Band yn ogystal â pherfformiadau cerddoriaeth glasurol Live Music Now mewn cartrefi gofal yn yr ardal leol.

Mae Mellstock Band yn chwarae offerynnau gwreiddiol o’r 1840au ac yn ail-greu diwylliant cerddorol y cyfnod. Arweiniodd y band weithdy prynhawn a oedd yn agored i gantorion ac offerynwyr o bob gallu, ac yna gwnaethant berfformio cyngerdd fyddarol o gerddoriaeth o draddodiad west gallery a ddogfennwyd gan Thomas Hardy.

Mae’n gerddoriaeth i bawb – mae’n ddigon syml i bobl sy’n newydd i ganu cerddoriaeth gorawl, ond yn cynnwys troeon i syfrdanu’r cantorion mwyaf profiadol. Mae’n llawn bywiogrwydd, gyda harmonïau a gwrthbwyntiau gogoneddus sy’n llawer o hwyl i’w canu a’u chwarae.

MôntAge – prosiect ysgrifennu Ynys Môn

2013anglesey-montageUnodd Gŵyl Gwanwyn dri grŵp ysgrifennu a oedd yn cynnwys pobl hŷn yn bennaf, ac awduron eraill o gymuned ac ysgolion Ynys Môn. Fe wnaethant gyhoeddi MôntAge – Writings from a Welsh Island, sef casgliad a oedd yn cynnwys gwaith newydd gan 53 o awduron cyfoes o Ynys Môn, wedi’i ddarlunio gan artist lleol, Hilary Buckley. Mae’r testun dwyieithog yn cynnwys cofiannau, straeon ysbrydion, hanes a barddoniaeth.

Cafodd ei gyhoeddi a’i lansio mewn digwyddiad mawr yn Ynys Môn ym mis Mehefin 2013.

Dewis y Comisiynydd

2013commissioners-choice-mostynYmunodd Gwanwyn â Swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn i gyflwyno cyfres o brosiectau pontio’r cenedlaethau ledled Cymru.

Fe wnaeth grwpiau ieuenctid o Landudno, Rhaeadr, Machynlleth a phlant ysgol o Gaerffili weithio gydag aelodau hŷn o’u teuluoedd a’u cymuned i lunio ymatebion cadarnhaol i’r cwestiwn, ‘Beth mae nos Sadwrn yn ei olygu i chi’.

Crëwyd tair ffilm fer gan aelodau o YMCA Rhaeadr, gyda chymorth Chris Tally Evans (enillydd gwobr Cymru Greadigol a gwneuthurwr ffilm Gŵyl Llundain 2012), o’r enw Psychedelic Saturday, Pier and Beer, Haircuts

I weld y fideos, ewch i sianel YouTube Gŵyl Gwanwyn.

Gweithiodd oriel gelf Llandudno, MOSTYN, gyda grŵp o bobl ifanc rhwng 15 a 25 oed, ac mewn cydweithrediad â Blind Veterans UK, Cartref Gofal Llys Erw, Cartref Gofal Llys Elian a Chymuned TAPE i ddatblygu deunydd sain digidol a ffilm.

Dangoswyd y prosiect hwn i’r cyhoedd ac roedd yn cynnwys gosodiad seinwedd a blychau cof synhwyraidd a oedd wedi cael eu creu gan aelodau iau o Ninjas, sgrŵp ieuenctid MOSTYN.

Yn ogystal â’r gosodiadau hyn, cyflwynwyd perfformiad Jeif, dan arweiniad cwmni dawns lleol, te-parti gardd dan do, a chipolwg ar ffotograffiaeth draddodiadol, dan arweiniad yr artist, Richard Cynnan Jones.

Mae’r preswylwyr hŷn yr wyf wedi siarad â nhw o’r farn bod rhwystr rhwng pobl ifanc a hen bobl y mae angen ei waredu. Bydd mwy o brosiectau pontio’r cenedlaethau fel hwn yn helpu i gael gwared ar y rhwystr.