The National Assembly for Wales Photography Competition 2012

Posted Friday, August 31st, 2012

Each and every one of us has the ability to shape Wales.

One person taking a stance can make a big difference; change can happen when people from a town or village join forces to make improvements to their community; demonstrations and protests give democracy a voice.

The National Assembly for Wales is therefore inviting you to send in your pictures of democracy in action in Wales.

You don’t need to be a photographer or even have a camera – we’re as keen to see blurry action pics taken with your smart-phone as we are to look at images from a digital camera.

As long as they illustrate the power we have as Welsh citizens to change our country, send them in to us. As well as giving you the opportunity to win some great prizes, your photographs will add to an historical, visual record of Wales during this unique period in the history of Welsh devolution.

The deadline for submissions is 31 August 2012

For more information on how to enter this unique competition, visit www.DemocracyInActionInWales.org

Gall pob un ohonom wneud gwahaniaeth yng Nghymru.

Gall un person wneud gwahaniaeth wrth wneud safiad; gellir ysgogi newid pan fydd pobl mewn tref neu bentref yn uno i wella eu cymuned; mae gwrthdystio a phrotestio yn rhoi llais i ddemocratiaeth.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn eich gwahodd chi i anfon eich lluniau chi o ddemocratiaeth ar waith yng Nghymru.

Nid oes angen i chi fod yn ffotograffydd na defnyddio camera drud, hyd yn oed – rydym yr un mor awyddus i weld lluniau aneglur o rywbeth yn digwydd wedi eu tynnu ar eich ffôn deallus, ag yr ydym i weld delweddau wedi eu tynnu ar gamera digidol.

Os ydynt yn dangos y grym sydd gennym ni fel dinasyddion Cymru i newid ein gwlad, anfonwch hwy atom. Bydd eich lluniau yn ychwanegu at gofnod hanesyddol, gweledol o’r cyfnod unigryw hwn yn hanes datganoli yng Nghymru. Gallech hefyd ennill camera digidol SLR a chwrs ffotograffiaeth gyda Ffotogallery.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn eich ymgais yw 31 Awst 2012

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan yn y gystadleuaeth unigryw hon, ewch i www.DemocratiaethArWaith.org