To include your event on these pages please complete this form.

Storytelling Events happening in the next 14 days

Connections: an exploration of Creativity, Nature and Identity

  • Wed 28th April 2021 to Sun 6th June 2021
 • On-line

Type of Event: Multi Art Exhibition

As part of the Gwanwyn festival this year, The Hearth Gallery is delighted to announce our new exhibition, ‘Connections: an exploration of Creativity, Nature and Identity’, which is a showcase of artwork and creativity produced within a recent collaborative art project between University students and patients at hospital. 

 Between January and March this year, second year students on BA (Hons) Creative and Therapeutic Arts at the University of South Wales and patients and staff on Ward East 18, An Adult Mental Health Ward at University Hospital Llandough have collaborated together by virtually by sending ‘digital artwork postcards’ back and forth. With engaging virtual artwork received by the students, the staff provided creative art sessions with the patients to respond to the students by making their own artwork using a variety of creative materials. Photographs of the creative work were then sent back to the students and the process started again. 

The exhibition in the Hearth Gallery will showcase this ongoing process and creative relationship that the students and patients have built over the last few months and will also include final artworks by the students in response to the overall project, of which some, will be donated to the Ward.  

 

The exhibition will be available online from the 28th April – 6th June 2021.  

Please visit our website and social media for more information. 

@CavuhbArts 

@thehearthgallery 

More information

The Lighted Stage Online

  • Wed 5th May 2021 to Mon 31st May 2021
 • On-line

Type of Event: Music Broadcast

The Lighted Stage Music Events went online in April  2020 to keep their regular music calendar going with a monthly show.  

One year on,

as part of Gwanwyn, the May 2021 show  will feature Raphael Callaghan playing songs from his new album, BLUE LiES. 

The event will be hosted by Jude Lane with performers 

including Dave Ryder, Robin the Busker, Chris Geraghty, Gaz and Biff and In The Bubble.  

The show premieres on YouTube at 8pm on Wednesday May 5th and everyone is welcome to watch with the regulars and join the live chat. 

It will remain available from then onwards to watch at any time!   

https://www.youtube.com/c/TheLightedStageMusicEvents

More information

Gwyl Gwanwyn Festival 2021

  • Mon 10th May 2021 to Fri 14th May 2021
 • Zoom

Type of Event: Multi Art

We are pleased to announce that the Gwanwyn festival is back! This year the FREE arts and wellbeing festival for the over 50’s is moving online. Join us over 4 days for online workshops in Creative Writing, Dance and Movement, Arts and Craft, and Art and Friendship. We will also be hosting a lunch club every day on zoom with entertainment and on Friday we will have a film for everyone to watch along with.  

https://www.aberystwythartscentre.co.uk/festivals/gwanwyn-arts-crafts-laura-hughes

 

More information

My Creative Brain - Upbeat

  • Mon 10th May 2021 to Fri 14th May 2021
 • Online

Type of Event: Multi Art

RecRock has been working on a project called “My Creative Brain”. We interview different creatives from different backgrounds (visual artists, musicians, writers, comedians, actors etc). We discuss wellbeing, creativity and even run an activity at the end of the discussion. 
 
For this new episode we have an interview with drumming expert Dave Powell from Upbeat. Participants will be encouraged to create something, by following the activity sessions we will post online.  
 
Throughout the week, we will also air the other episodes and activities for people to follow.  
 
There will be a zoom with Dave to meet other likeminded people (date tbc).

More information

Ephemeral Art in the Woods

 • Wednesday 12th May 2021
 • Wednesday 19th May 2021
 • Wednesday 26th May 2021
 • Wednesday 12th May 2021
 • Penrhynchcoh, Allt Derw, Borth Beach

Type of Event: Multi Art

(Cymraeg) Walks in nature - making Willow decorations, lines of site Willow hoops to frame the view, to be photographed for exhibition. 

Map Strings/ Storylines – recording nature walk via map string and leaving in the woodland 

Borth Beach Tracks in the sand – Sand tracks and trails.  

Exhibition in local café of woodland art created over these events. 

More information

Zines workshops

 • Friday 14th May 2021
 • Friday 21st May 2021
 • Friday 28th May 2021
 • Friday 14th May 2021
 • Online

Type of Event: Multi Art Workshop

We will be using ink illustration and mixed method techniques to make our own ‘zines’.  A zine is a personal hand-made magazine.   

www.celf-able.org 

More information

Clwb Cadw Cyswllt

 • Monday 17th May 2021
 • Monday 31st May 2021
 • Across Ceredigion

Type of Event: Multi Art

Sesiwn gymdeithasol yw Hwyl a Hamdden ar gyfer aelodau dros 50 oed sy’n cyfarfod yn wythnosol fel arfer yn Theatr Felinfach, Mae’r sesiwn yn amrywio o wythnos i wythnos ac yn cynnwys siaradwyr, teithiau, sesiynau celf a chrefft ac adloniant ysgafn. 

Rwyf eisoes wedi cysylltu gydag aelodau Hwyl a Hamdden o flaenllaw a holi cyfres o gwestiynau iddynt. Rwyf wedi anfon yr atebion at artist – Elin Vaughan Crowley fel brîff iddi fedru creu 2/3 llun. Byddwn wedyn yn troi’r lluniau’n gardiau post. Anfon 3 cerdyn post yr un i bob aelod o Hwyl a Hamdden a stamps gydag enwau 3 aelod arall iddynt ysgrifennu atynt – yr enwau wedi eu tynnu o het yn hollol random. 

Y syniad yw gan nad yw’r aelodau wedi gallu dod at ei gilydd o gwbl dros y flwyddyn ddiwethaf ein bod yn eu cynorthwyo i gadw mewn cyswllt a’i gilydd gyda Chlwb Cadw Cyswllt. 

Bwriad lluniau’r cardiau post yw eu bod yn atgoffa’r aelodau o ddigwyddiad wythnosol pwysig iddynt sy’n arfer cael ei gynnal mewn lleoliad cysurus a chartrefol gyda chwmni da llawer o chwerthin. Felly yn ogystal ag anfon cardiau post at eraill byddant hefyd yn derbyn cardiau post a bydd y cardiau ganddynt i’w cadw  - Clwb Cadw Cyswllt Cyfnod y Clo. 

More information

Coed Tylwyth // Kindred Trees

 • Friday 21st May 2021
 • Friday 28th May 2021
 • Friday 21st May 2021
 • On-line

Type of Event: Multi Art Workshop

Dau weithdy am ddim ar-leingyda’r artist Clare Ferguson- Walker. Bydd hi yn ymchwilio’r cysylltiad rhwng teulu a ffrindiau, a sut mae'r rhain wedi cael ei chryfhau’r yn ystod y flwyddyn ddiwethafBydd yna weithdy barddoniaeth ac yna sesiwn i greu placiau claidefnyddio’r goeden fel symbol o ein perthynas gydag eraillBydd y ddau weithdy ar agor i bobl dros 65, eu ffrindiauteulu a'i gofalwyr 

 

Two free online workshops with artist Clare Ferguson-Walker exploring the connection we have to friends and family and how those connections have been strengthened and tested over the last year. There will be a poetry workshop followed by a session making clay plaques using the tree as a symbol of our relationships with others. Both workshops are open to people over 65, their friends, family and carers. 

More information

All Storytelling Events

Type of Event: Storytelling Workshop

A friendly Zoom get-together for the over 50’s where you can learn more about creative writing and story-telling and develop your existing skills. You can dip into one of the sessions, or join us throughout the month to develop your writing.

Cyfarfod Zoom cyfeillgar i bobl dros 50 oed lle y gallwch ddysgu mwy am ysgrifennu creadigol ac adrodd straeon a datblygu’ch sgiliau presennol. Gallwch fynychu un o’r sesiynau, neu ymuno â ni drwy gydol y mis i ddatblygu’ch sgiliau ysgrifennu.

 

Age Cymru is gathering the reflections of older people during the Covid19 lockdown and hope that you will be inspired to share your experiences, in Welsh or English, after attending the workshops.

Mae Age Cymru yn casglu myfyrdodau pobl h?n yn ystod cyfnod clo Covid19 ac yn gobeithio y byddwch wedi’ch ysbrydoli i rannu’ch profiadau, yn Gymraeg neu Saesneg, ar ôl mynychu’r gweithdai.

 

All workshops sessions will be 1 – 1.5 hours. Use the Eventbrite links to book onto the workshops and you’ll be sent the Zoom link 24 hours before.

Bydd yr holl sesiynau gweithdy’n para 1 – 1.5 awr. Defnyddiwch y dolenni Eventbrite i neilltuo lle yn y gweithdai a bydd y ddolen Zoom yn cael ei hanfon atoch 24 awr o flaen llaw.

 

If you have any questions, please call 02920 431555 or email Kelly.barr@agecymru.org.uk.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch 02920 431555 neu anfonwch neges e-bost at Kelly.barr@agecymru.org.uk.

 

Tuesdays

Sarah Reed has created a range of innovative communication products, projects and workshops, based on her award-winning REAL Communication Framework and Many Happy Returns conversation trigger cards, since 2005. Recently, for Age Cymru, she has been gathering and celebrating shared life stories of older people across Wales who have become isolated by age and circumstances.
This interactive workshop will boost your understanding, confidence and ways of telling your stories, supported by a range of strategies, tips and tools.

Dydd Mawrth

Mae Sarah Reed wedi creu ystod o gynhyrchion cyfathrebu, prosiectau a gweithdai arloesol, wedi’u seilio ar ei Fframwaith Cyfathrebu REAL a’i chardiau annog sgwrs ‘Many Happy Returns’ arobryn, ers 2005. Yn ddiweddar, ar gyfer Age Cymru, mae hi wedi bod yn casglu a dathlu straeon bywyd a rannwyd gan bobl h?n ledled Cymru sydd wedi cael eu hynysu oherwydd oedran ac amgylchiadau.
Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn cynyddu eich dealltwriaeth, eich hyder a’ch ffyrdd o adrodd eich straeon, gyda chymorth amrywiaeth o strategaethau, awgrymiadau ac adnoddau.

Tuesday 2 February 2pm / Dydd Mawrth 2 Chwefror 2pm

Tuesday 9 February 2pm / Dydd Mawrth 9 Chwefror 2pm

Tuesday 16 February 2pm / Dydd Mawrth 16 Chwefror 2pm

Tuesday 23 February 2pm / Dydd Mawrth 23 Chwefror 2pm

 

Fridays

Join Deb Winter, a professional storyteller & writer. Deb is known for her warm & relaxed Creative Writing & Storytelling Workshops and has travelled across Wales telling stories from Anglesey to Swansea, in roundhouses, cafes, theatres & campsites. During lockdown she is telling stories & listening to older people’s stories by phone & zoom. Deb has had a varied career from drystone waller, debt counsellor and Samaritan through to performing as the Snow Queen to entertain children.

Dydd Gwener

Ymunwch â’r storïwr a’r awdur proffesiynol, Deb Winter. Mae Deb yn adnabyddus am ei Gweithdai Ysgrifennu Creadigol ac Adrodd Straeon gwresog a hamddenol ac mae hi wedi teithio ledled Cymru yn adrodd straeon o Ynys Môn i Abertawe, mewn tai crwn, caffis, theatrau a safleoedd gwersylla. Yn ystod y cyfnod clo, mae hi’n adrodd straeon a gwrando ar straeon pobl h?n dros y ffôn a thrwy Zoom. Mae gyrfa Deb wedi amrywio o fod yn wneuthurwr waliau sych, cwnselwr dyledion a Samariad i berfformio fel Brenhines yr Eira i ddifyrru plant

Friday 5 February 2pm / Dydd Gwener 5 Chwefror 2pm

Friday 12 February 11am / Dydd Gwener 12 Chwefror 11am

Friday 19 February 2pm / Dydd Gwener 19 Chwefror 2pm

Friday 26 February 11am / Dydd Gwener 26 Chwefror 11am

More information

Celebrating diversity in 50 plus through arts performance

 • Saturday 9th June 2018
 • Riverfront Theatre

Type of Event: Multi Art Workshop

The events will celebrate diversity among Black Minority Ethnic over 50s in Newport through arts performance involving storytelling and drumming workshops.

Older people will share their life experiences through storytelling and the stories will be recorded.

In addition, the events will feature drumming workshops including dance and singing.

The event will promote community cohesion, active citizenship and healthier communities.  The events will work in partnership with theatre companies, artists and other agencies with interest in arts and older age social welfare.

More information

Llandaff Medieval May Fayre

 • Wednesday 30th May 2018
 • The Bishop's Castle

Type of Event: Multi Art Festival

In 1205, King John granted the Bishop of Llandaff an annual fayre at Whitsuntide.  It continued until the 1880s when its reputation for 'drunkeness and debauchery' caused its demise.

In 2018, Llandaff 50+, in association with the Llandaff Society, is bringing back the May fayre, although rather more sedately!

Newly trained storytellers and guides, funded by Gwanwyn, will be on duty and there'll be medieval-style games, music and refreshments...and maybe even a visit from the Lord of the Manor!

More information

Gwanwyn @ Y Ffwrnes

 • Monday 14th May 2018
 • Y Ffwrnes

Type of Event: Multi Art Festival

Creativity for the over 50s! Come and taste one or all four of the following workshops.

Work with professional artists, learn new skills and meet new people.

Each workshop will end with a sharing and tea and cake.

10:00 - 12:30

Storytelling

Art Making

Silver Circus

Movement and Dance

1:30 - 4:00

Storytelling

Art Making

Silver Circus

Movement & Dance

Autobiographical storytelling: Stiwdio Stepni

A taster session in storytelling with PeopleSpeakUp (www.peoplespeakup.co.uk)

No need for a pen for this workshop! This is a time to come together to share personal and historical stories, learn new techniques in turning memories into telling stories.  (10 capacity + carers)

Art Making - Crochan

Come and find your inner-artist with Gill St John Griffiths, Visual Artist and Designer.

Everyone is creative; we'll explore marks and materials and some processes that you can use to start to inspire your own artist within. (10 capacity + carers)

Materials provided

Silver Circus: Y Ffwrnes Main House

An introduction to Circus skills with Citrus Arts.

These sessions are mainly about trying new ways to get people moving - Hula hoops, spinning staffs and juggling are great ways to practice coordination and gentle exercise.  We'll focus on what people feel they're ready for from simple supported acrobatics up to try outs on the trapeze!

Please wear clothes you can exercise in, and extra layers if you want to try out aerial skills

Dance: Stwidio Stepni

Contemporary creative dance class with Christy Anson-Harries

Session will include:

Warm up - how to warm up effectively and improve fitness levels

Technical phrases - an introduction to contemporary dance through a  number of short technical phrases

Creative task - responding to a contemporary stimulus to create innovative movement

Cool-down - how to cool down and stretch effectively to maintain mobility and flexibility.

Max 10 people

Please wear clothes you can exercise in

 

More information

The Wild Word-Surfers workshop

 • Wednesday 2nd May 2018
 • Neuadd Y Pentref Tremarchog / St Nicholas Village Hall

Type of Event: Storytelling Workshop

A friendly 'improv' workshop - games and exercises involving verbal improvisation - making stuff up is the name of the game!

Flights of fancy, ludicrous claims, entertaining lies, strange stories and daft ideas...surprise yourself with your own inventiveness and spontaneous effusions.  Not to mention volcanic eruptions of creativity!

Useful for developing your spontaneous speaking skills, verbal inventiveness and 'thinking on your feet', but also great fun.

Great for embryonic storytellers who'd like to experiment with spontaneous storytelling and improvisation in a friendly, supportive group of fellow over-50s learners.

Good for any over 50s who relish using their grey cells; enjoy lively young-minded company and who is not too old to play!

If you've done improv before you'll know it's challenging and fun.  If you haven't, come and try something new with a really friendly tutor, Deb Winter.

More information

Celebrating diversity in 50 plus through arts performance

 • Friday 27th April 2018
 • Community House

Type of Event: Multi Art Workshop

The events will celebrate diversity among Black Minority Ethnic over 50s in Newport through arts performance involving storytelling and drumming workshops.

Older people will share their life experiences through storytelling and the stories will be recorded.

In addition, the events will feature drumming workshops including dance and singing.

The event will promote community cohesion, active citizenship and healthier communities.  The events will work in partnership with theatre companies, artists and other agencies with interest in arts and older age social welfare.

More information

Explore, Create, Celebrate - Egin Conwy Outdoor Learning Wales

 • Friday 19th May 2017
 • Nant y Glyn Forest School, Colwyn Bay

Type of Event: Storytelling Performance

Explore, Create, Celebrate is an event to showcase and celebrate the nature inspired creativity of a group of older people from the Colwyn Bay area engaged in a project with the Community Wellbeing Team and the Conwy Outdoor Learning Network.

Working with a local story teller and forest school leader, a trail has been developed around a woodland site dotted with hand crafted chairs made by the project participants from which they will be sharing stories and poems that they have created to excite and inspire others to seek enjoyment from the outdoors.

The event is taking place in a working woodland with unsurfaced forestry tracks. Visitors to the event will need to wear suitable footwear and clothing for the outdoors. There are no indoor facilities. In the event of wet weather, a large tarpaulin shelter will be erected over the main fire area with adequate coverage for guests. There is a compost toilet in the woodland.

Two sessions: 1 - 3pm and 5 - 7pm. FREE but advance booking is essential. Hot and cold drinks and refreshments will also be provided around the camp fire.

When people book, they will be sent details about finding the woodland, information about parking and access.

The event is being coordinated by the Conwy Community Wellbeing Team and GD Informal Education / Nant y Glyn Forest School on behalf of the Egin Conwy Outdoor Learning Network.

More information

Legends Walks at Trefriw Walking Festival

 • Friday 19th May 2017
 • Sunday 21st May 2017

Type of Event: Storytelling Performance

Trefriw Walking Festival is Snowdonia's most popular walking festival, and this year the trails will be bustling with story-tellers as they unveil their Legends Walks as part of Gwanwyn 2017.

For information on this year's walks and links to where you can book visit their website.

More information

Chwedlau’r Wyddfa / Lenyddiaeth Cymru / Ty Newydd

 • Sunday 14th May 2017
 • Gweithdy undydd yn Nhy Newydd, Llanystumdwy

Type of Event: Writing Workshop

(Cymraeg) Gweithdy ysgrifennu creadigol – Chwedlau

Beth ydi’r gwahaniaeth rhwng chwedl a stori? Mae chwedlau yn oesol ac mae pawb yn gwybod o leiaf un chwedl ar lafar, ond sut mae ysgrifennu chwedl?

Cawn gyfle i ddysgu mwy am y grefft o ysgrifennu chwedl, a phwy â ?yr efallai mai’r chwedlau a gaiff eu ysgrifennu yn y gweithdy fydd y chwedlau y bydd pobl yn eu hadrodd ar lafar mewn hanner can mlynedd.

Cefnogir gan Ganolfan Ysgrifennu T? Newydd Llanystumdwy a Llenyddiaeth Cymru

More information

Old, Bold, Gutsy and Wise - Fishguard Storytelling

 • Wednesday 10th May 2017
 • Peppers Café at West Wales Art Gallery

Type of Event: Storytelling Performance

Story Night: Old, Bold, Gutsy and Wise.

Floor spot performances by people over 50 who have taken part in the preparatory Storytelling and Performance Skills workshop, plus a guest storyteller over 50 to inspire, entertain and demonstrate how creativity can continue to blossom in our mature years.

The main story shared by the guest teller (Mary Medlicott) will be Old, Bold, Gutsy and Wise - a striking Alaskan legend of two old women refusing to succumb to a terrible fate.

More information

Chwedlau’r Wyddfa / Lenyddiaeth Cymru / Ty Newydd

 • Tuesday 9th May 2017
 • Taith drên ar Reilffordd Llyn Padarn, Llanberis

Type of Event: Writing Workshop

(Cymraeg) Taith Trên Lenyddol Chwedlau’r Wyddfa

yng nghwmni’r bardd Karen Owen yn rhoi sgwrs am lenorion ardal yr Wyddfa gan ddarllen darnau o’u gweithiau, e.e. T Rowland Hughes, R Williams Parry, T H Parry Williams, Kate Roberts a W J Gruffydd yn ogystal â gwaith beirdd mwy modern sy’n fyw heddiw.

Mae’r trip yn gyfle i bobl werthfawrogi barddoniaeth a llenyddiaeth a hefyd cymdeithasu mewn digwyddiad hamddenol, braf.

Cefnogir gan Ganolfan Ysgrifennu Ty Newydd Llanystumdwy a Llenyddiaeth Cymru

More information

The Vale of Grwyne Memory Box - Puppet Soup

 • Saturday 29th April 2017
 • Sunday 30th April 2017
 • Saturday 6th May 2017
 • Sunday 7th May 2017
 • Llangenny Village Hall

Type of Event: Multi Art Workshop

Puppet Soup invite you to share your stories, share your skills and share meals in these two weekends creating a memory box for the Vale of Grwyne.

Join Puppet Soup to create puppets, crafts and tell your story. Whether you'd like to tell a story, make a puppet, or create a show or simple have two lovely weekends of food and fun company then you are welcome on this project!

More information

Spring Into Storytelling - Fishguard Storytelling

 • Wednesday 26th April 2017
 • Neuadd-y-Pentref TREMARCHOG / ST. NICHOLAS Village Hall

Type of Event: Storytelling Workshop

An enjoyable and welcoming Storytelling & Performance Skills Workshop for those over 50, led by experienced storyteller and workshop facilitator Deb Winter.

A relaxed, friendly, supportive workshop that is all about actively practising storytelling and performance skills and gaining confidence.

Beginners can learn new skills; those with some experience can practice and polish their skills or experiment with new material in a supportive environment.

There will be fun and laughter and lots more activity than listening.

The workshop has a follow-up event on 10 May – a Straeon Gwaun Story Night – where participants will have the opportunity to perform a ‘floor spot’ in front of a friendly audience.

More information

The Story Weavers - an evening of storytelling and celtic harp

 • Friday 21st October 2016
 • Pontardawe Arts Centre

Type of Event: Storytelling Performance

Delyth Jenkins, Deborah Winter and Prue Thimbleby bring you a special show commissioned by the 2016 Gwanwyn Festival.

The Silver Wheel
A story of love, loss and transformation. Join Deborah, Delyth and Prue on a magical journey to the stars.

Threads of Fate
The ancient goddesses of destiny have been spinning and weaving the threads of our lives for century after century. but new hands take hold of the thread - with strange consequences.....

The Secret of Contentment
by Prue Thimbleby
Two stories woven together with autobiography and an interactive demonstration of rope making.

More information

Telling Tales - Performance at Montgomery Castle

 • Saturday 21st May 2016
 • Montgomery Castle

Type of Event: Storytelling Performance

Storytelling interspersed with live folk music. This live performance follows a series of Gwanwyn workshops organised by Traditional Arts Support in the Community.

TASC Storytelling fb post final

In the event of wet weather the event may be moved to the Dragon Hotel. Please visit the organizer's Facebook page for updates.

More information

Writing Your Memories - Theatr Gwalia

 • Saturday 21st May 2016
 • Carnegie House (the old library), Bridgend

Type of Event: Writing Workshop

Closeup

A special Gwanwyn workshop for older people to share their stories at Carnegie House in Bridgend followed by performance.

Have you ever thought about what will happen to your stories? A Local writer wants to hear from you if you want to get them down on paper or ensure they are passed on. 

Bring a story with you or think of one on the day. It could be your first day at school, your wedding day, your family past, the day you were born or something that’s full of humour and you want to get down on paper. Capture your story any way you like - write it down or create voice recordings, letters, poems, key words.

Bring objects, photos or items of clothing to prompt reminiscence and provide inspiration. You can also bring a friend or family member if you would like to preserve your story together. The writer will be on hand to guide and help you discover your story and in the evening there will be an informal reading by actors of all the stories that day that an audience can attend.

For more information about the day contact theatrgwalia@gmail.com
 
Open to the public

More information

Dementia Day at Cardiff Central Library

 • Friday 20th May 2016
 • Cardiff Central Library, The Hayes, Cardiff

Type of Event: Multi Art Festival

Dementia Day poster revised with logos Eng JPEG

Cardiff's Central Library will be celebrating Dementia Awareness Week (15 - 21 May) as part of Gwanwyn festival on May 20 with a day of workshops, Read Aloud sessions and a special Goldies singing event.

More information

Telling Tales Workshops

 • Wednesday 4th May 2016
 • Wednesday 11th May 2016
 • Wednesday 18th May 2016
 • Dragon Hotel, Montgomery

Type of Event: Storytelling Workshop

This event introduces you to the ancient art of storytelling and the shows you how to put some of those techniques into practice.

It concludes with a community event where the stories are interspersed with live folk music.

TASC Storytelling fb post final

May 4th, (8pm) Introduction Event
May 11th, (8pm) Storytelling workshops
May 18th (8pm) Storytelling workshops

The final performance will be on Saturday, May 21st at 5pm at Montgomery Castle.

More information

Ty Newydd course: Poetry and Dementia

 • Friday 26th February 2016
 • Sunday 28th February 2016
 • Ty Newydd Writing Centre

Type of Event: Writing Workshop

tn

This course is a taster of what’s involved in embarking on creative writing with people living with dementia. It aims to demonstrate the considerable potential for increased health and wellbeing through this work, as well as covering some of the problems that may be encountered. It will explore the characteristics of dementia as they affect communication, truth telling, editing, ownership of material, collaboration with staff and mentoring. The course will be interactive and will use video and sound recordings to illustrate some aspects in a way that will make participation and understanding easy for everyone.

The course will involve a range of different exercises, and communal discussion will be encouraged as the predominant mode of learning. Handouts will be provided, and books and journals will be available for consultation or purchase. At the end of the course, participants will be equipped with the confidence and materials to embark on their own projects.

Guests to arrive between 4pm and 6.30pm on Friday

Approx Duration: A weekend. Guests to leave at 10am on Sunday

More information

I Wish I Knew Then ... Performance

 • Saturday 23rd May 2015
 • Abbey Dingle Nursing Home

Type of Event: Drama Performance

‘I wish I knew then…’ an intergenerational project connecting children and the older generation through storytelling and performance within the community.

We all have had those ‘I wish I knew then’ moments and of course, the older generation with their long life experiences have tons of stories and knowledge to share with the younger generations.

At Abbey Dingle Care Home over May, children from the local community will be collecting and gathering stories from people living at Abbey Dingle Care Home to make an exciting performance called ‘I wish I knew then…’ where they will re-enact and tell the stories they discover from the people at Abbey Dingle Care Home and use it as a way to celebrate life and the stories that come along with it.

This project will come to a finale on the 23rd of May at 3pm for a performance at Abbey Dingle Care Home, as part of the Gwanwyn 2015 arts project.  The performance is open to the local community and we will be serving food and drink.

Please come along to share a unique experience as old and young come together to create something wonderful together.

All ages welcome for performance!

More information

Framed by Flowers

 • Wednesday 20th May 2015
 • Park Day Centre

Type of Event: Storytelling Workshop

Storyteller Amy Douglas will be at the Park Day centre telling stories on the theme of flowers. Flowers that would evoke memories and happy experiences.  This is a closed session and only open to clients attending the day centre
More information

Pinboard Writer's Showcase

 • Saturday 16th May 2015
 • St David's Church Hall

Type of Event: Writing Performance

The Pinboard Writing group will be staging an evening of poetry, stories, and memories of places and people, to showcase their work and encourage others to join their workshops.

The audience will have the chance to enjoy an evening of lively, varied writing and have the opportunity to chat to members about their work and what goes on in their regular meetings at the Daniel Owen Centre in Mold, Flintshire.

Admission is free and refreshments will be available.  We heartily welcome anyone interested in creative writing and interested in trying it out for themselves within a friendly, supportive and encouraging group of kindred spirits.

More information

Framed By Flowers

 • Saturday 9th May 2015
 • Oriel Davies Gallery

Type of Event: Storytelling Workshop

Births, romances, weddings, friends and funerals – all of life's important moments are marked by flowers.

As the earth wakes and the buds swell, join storyteller and author Amy Douglas for a morning of flower maidens, fragrant memories and floral fancies.

A fun and particpatory workshop, we will explore the myth of Blodeuwedd; rhymes; sayings and memories awakened by flowers to inspire poetry and creative prose.

More information

I Wish I Knew Then ... Workshops

 • Saturday 9th May 2015
 • Saturday 16th May 2015
 • Abbey Dingle Nursing Home

Type of Event: Drama Workshop

‘I wish I knew then…’ an intergenerational project connecting children and the older generation through storytelling and performance within the community.

We all have had those ‘I wish I knew then’ moments and of course, the older generation with their long life experiences have tons of stories and knowledge to share with the younger generations.

At Abbey Dingle Care Home over May, children from the local community will be collecting and gathering stories from people living at Abbey Dingle Care Home to make an exciting performance called ‘I wish I knew then…’ where they will re-enact and tell the stories they discover from the people at Abbey Dingle Care Home and use it as a way to celebrate life and the stories that come along with it.

This project will come to a finale on the 23rdof May at 3pm for a performance at Abbey Dingle Care Home, as part of the Gwanwyn 2015 arts project.  The performance is open to the local community and we will be serving food and drink.

Please come along to share a unique experience as old and young come together to create something wonderful together.

All ages welcome for performance!

More information