Expression of Interest for a Commission / Mynegiad o Ddiddordeb ar gyfer Comisiwn

Posted Wednesday, November 4th, 2020

 

Age Cymru and Gwanwyn are looking for a visual artist to create a piece of artwork that responds to a piece of written work ‘the agenda’ around the representation of older people in the media. The finished piece will be printed alongside the agenda which will be shared with you at the contract stage, and the final piece (agenda and artwork) will be distributed publicly. The whole piece, including the agenda, will be printed on A4 or A3.

There is a fee of £750 available, to include materials. Age Cymru will cover the costs of digitally photographing the final piece if necessary and the printing of the agenda and artwork.

To register your interest, please send a CV or biography to tell us about yourself and your work and photos of examples of previous work, to Kelly.barr@agecymru.org.uk by midday on Friday 13 November.

The successful artist will be chosen by a panel of project stakeholders on or before Friday 20 November. The finished piece will need to be presented to Age Cymru by Monday 7 December.

 

Mynegiad o Ddiddordeb ar gyfer Comisiwn: Mae Age Cymru a Gwanwyn yn chwilio am artist gweledol i greu gwaith celf sy’n ymateb i ddarn o waith ysgrifenedig ‘yr agenda’ ar sail y gynrychiolaeth o bobl hŷn yn y cyfryngau. Bydd y darn gorffenedig yn cael ei argraffu gyfochr â’r agenda, fydd yn cael ei rannu gyda chi yn ystod y cyfnod contract, a’r darn terfynol (agenda a gwaith celf) fydd yn cael ei ddosbarthu’n gyhoeddus. Bydd y gwaith cyfan, gan gynnwys yr agenda, yn cael ei argraffu ar A4 neu A3.

Mae ffi o £750 ar gael, gan gynnwys deunyddiau. Bydd Age Cymru’n talu costau tynnu lluniau digidol ar gyfer y darn terfynol, argraffu’r agenda a’r gwaith celf os oes angen.

I gofrestru eich diddordeb, anfonwch CV neu fywgraffiad yn rhoi eich cefndir chi a’ch gwaith, a lluniau o waith blaenorol at Kelly.barr@agecymru.org.uk erbyn hanner dydd ar ddydd Gwener 13 Tachwedd.

Bydd yr artist llwyddiannus yn cael ei (d)dewis gan banel o randdeiliaid prosiect ar ddydd Gwener 20 Tachwedd, neu cyn hynny. Bydd angen cyflwyno’r darn gorffenedig i Age Cymru erbyn dydd Llun 7 Rhagfyr.

Funders / Cyllidwyr: Arts Council of Wales / Cyngor Celfyddydau Cymru